Atención al
cliente.
Preparades%20les%20noves%20comandes%20qu

ATENCIÓ A EL CLIENT

ENVIAMENT

Quan rebré la meva comanda?
Necessitem 1 dia hàbil, per gestionar la teva comanda, El temps d'enviament depèn de la vostra ubicació:


Espanya, entre 3 i 6 dies
Europa, entre 6 i 10 dies
Internacionals, entre 10 i 45 dies

Des d'on s'envia la meva comanda?


Treballem amb MRW (Nacional) i amb companyies de transport que garanteixen una entrega  amb les garanties corresponents de qualitat de la destinació . (Internacional)


Hauré de pagar taxes de duana per la meva comanda?


En lliuraments internacionals hi pot haver  despeses adicionals . És decisió de la teva agència de duanes. Les polítiques de duanes varien enormement entre països, per la qual qeu et recomanem parlar amb els teus autoritats locals per aclarir aquest punt.

La comanda hauria d'haver arribat ja, però encara no l'he rebut. Què faig?


Abans de contactar-nos, si us plau,  ajudeu-nos seguint aquests passos:
- Comprova el teu email de confirmació per assegurar-te que no hi hagi errors en la direcció d'enviament.
- Pregunta per la teva comanda a la teva oficina de Servei de Correus local.
- Pregunta als teus veïns per si el transportista els hagués deixat el teu paquet.

 

-Evita els robatoris. Si no ets a casa el dia del lliurament, utilitza la teva direcció del treball o on puguin localizar-te.
Si l'adreça és correcta i el paquet no està a l'  l'Oficina Postal o a l'agència designada de transports, ni amb els teus veïns, posa't en contacte amb nosaltres a elcamidegaia@gmail.com.
El teu codi postal és una part important de la teva adreça. Assegura't d'introduir-la correctament.

 

COMANDES

Com faig un seguiment de la meva comanda?


Si el teu mètode d'enviament inclou seguiment, rebràs un link per email quan la teva comanda sigui enviada. Si tens alguna pregunta sobre el teu enviament, contacta'ns a elcamidegaia@gmail.com

He rebut un producte erroni o malmès. Que faig?

 

Sentim si el teu producte ha arribat malmès. Per resoldre-ho com més aviat millor, envia'ns un email a elcamidegaia@gmail.com . En una setmana des del moment del lliurament,  amb prèvies  fotos del  producte en possible mal estat, i  el teu número de comanda amb qualsevol altre detall que tinguis -
! Et contactarem amb una solució el més aviat possible!

 

 

 

DEVOLUCIONS


Quina és la vostra política de devolucions?


No oferim devolucions ni canvis, però si passa alguna cosa amb  la teva comanda, si us plau,  contacta'ns a elcamdegaia@gmail.com.


? Torneu els diners?


Només oferim devolucions de diners a clients que rebin articles erronis o malmesos,  prèvia comprovació, si aquest fos el teu cas, si us plau contacta'ns a elcamidegaia@gmail.com amb fotos del teu article i trobarem una solució.

 

Puc canviar un producte per una mesura o color diferent?


En aquest moment no oferim canvis. Si no estàs segur de quina mesura, talla, llargada d'un penjoll ... , comprova les nostres guies de mesures en les descripcions dels productes, o bé consulta'ns per  whatsapp +34 609 673 679, o bé al nostre websyte www .camidegaia.com

 

Pot passar puntualment que hi hagi un error en l' etiquetatge, referència o model d'un producte. Si aquest fos el cas, contacta'ns a elcamidegaia@gmail.com i en una setmana des del moment del lliurament, ho resoldrem.


Gràcies per confiar en nosaltres i fer camí plegats.

 

ATENCIÓN A EL CLIENTE

ENVÍO

Cuando recibiré mi pedido?
Necesitamos 24 horas para gestionar tu pedido, .El tiempo de envío depende de tu ubicación, pero puedes estimarlo de la siguiente manera:


España, entre 3 y 6 días
Europa, entre 6 y 10 días
Internacionales, entre 10 y 45 días

¿Desde dónde se envía mi pedido?


Trabajamos con el servicio postal de Correos (Nacional) y con compañías de transporte que garanticen la entrega  y con las garantías correspondientes de calidad del destino a fin. (Internacional)

 

¿Voy a pagar tasas de aduana por mi pedido?


En entregas Internacionales puede haber gastos adicionales por aduanas. Esta tasa no está bajo nuestro control, y es decisión de tu agencia de aduanas. Las políticas de aduanas varían enormemente entre países, por lo que te recomendamos hablar con tus autoridades locales para aclarar este punto.

El pedido debería haber llegado ya, pero todavía no lo he recibido. ¿Qué hago?


Antes de contactarnos, por favor ayúdanos siguiendo estos pasos:
- Comprueba tu email de confirmación para asegurarte que no haya errores en la dirección de envío.
- Pregunta por tu pedido en tu oficina de Servicio de Correos local.
- Pregunta a tus vecinos por si el transportista les hubiera dejado tu paquete.

Evita los robos. Si no vas a estar  en casa el día de la entrega, utiliza tu dirección de trabajo o donde se te pueda localizar.
Si la dirección fuera correcta y el paquete no está en la Oficina Postal o la agencia designada de transportes, ni con tus vecinos, contacta con nosotros a elcamidegaia@gmail.com.
Tu código postal es una parte crucial de tu dirección. Asegúrate de introducirlo correctamente.

PEDIDOS

¿Cómo hago un seguimiento de mi pedido?


Si tu  envío incluye seguimiento, recibirás un link por email cuando tu pedido sea enviado. Si tienes alguna pregunta sobre tu envío, contáctanos en elcamidegaia@gmail.com

He recibido un producto erróneo o dañado. ¿Qué hago?

Sentimos si tu producto ha llegado dañado. Para resolverlo lo antes posible, envíanos un email a elcamidegaia@gmail.com en una semana desde el momento de la entrega con las fotos de tu producto dañado, tu número de pedido y cualquier otro detalle que tengas.
Lo solucionamos  lo antes posible!

DEVOLUCIONES  


¿Cuál es su política de devoluciones?


No ofrecemos devoluciones ni cambios, pero si hay algún percance con tu pedido, por favor contáctanos en elcamdegaia@gmail.com.


? Vuelva el dinero?


Sólo ofrecemos devoluciones de dinero a clientes que reciban artículos erróneos o dañados. Si este fuera tu caso, por favor contáctanos en elcamidegaia@gmail.com con fotos de tu artículo y encontraremos una solución.

¿Puedo cambiar un producto por una medida o color diferente?


En este momento no ofrecemos cambios. Si no estás seguro de que medida, talla, largo de un colgante , comprueba nuestras guías de medidas en las descripciones de los productos, o bien consúltanos a nuestro whatsapp +34 609673679, o en nuestra websyte www.camidegaia.com

Puntualmente puede ocurrir que haya un error en el etiquetado, referencia o modelo de un producto. Si este fuera el caso, contáctanos a elcamidegaia@gmail.com y en una semana . Incluye tu número de pedido y fotos del artículo en cuestión y te ayudaremos lo antes posible.


Gracias por confiar en nosotros .

 

CUSTOMER SERVICE   

SHIPPING

When will I receive my order?
It takes us 1 business day to handle your order, after which we will send it to you. The shipping time depends on your location, but you can estimate as follows:
Spain, between 3 and 6 days
Europe, between 6 and 10 days
International, between 10 and 45 days

Where is my order shipped from?
We work with the postal service of the Post Office (National) and with transport companies that guarantee a chronological n trega and with the corresponding guarantees of quality of the destination to end. (International)
Will I have to pay customs fees for my order?
In international deliveries they can entail additional expenses for customs. This rate is not under our control, and the decision of your customs agency. Customs policies vary greatly between countries, so we recommend that you talk to your local authorities to clarify this point.

Order should have arrived already, but I haven't received it yet. What do I do?
Before contacting us, please help us by following these steps:
- Check your confirmation email to make sure there are no errors in the shipping address.
- Ask for your order at your local Post Office.
- Ask your neighbors if the carrier has left your package.

-Avoid thefts. If you are not at home on the day of delivery, use your work address or wherever you are going to be.
If the address is correct and the package is not in the Post Office or at the designated transport agency, or with your neighbors, please contact us at elcamidegaia@gmail.com.
Your zip code is a crucial part of your address. Make sure you enter correctly.

ORDERS

How do I track my order?
If your shipping method includes tracking, you will receive a link by email when your order is shipped. If you have any questions about your shipment, contact us at elcamidegaia@gmail.com

I received an incorrect or damaged product. What do I do?

Sorry if your product has been damaged. To resolve this as soon as possible, send us an email to elcamidegaia@gmail.com within one week of delivery with photos of your damaged product, your order number and any other details you have about the order.
! We will contact you with a solution as soon as possible!Returns
What is your return policy?
We do not offer returns or changes, but if something happens to your order, please contact us at elcamdegaia@gmail.com.
? Will you get your money back?
We only offer refunds to customers who receive erroneous or damaged items. If this is your case, please contact us at elcamidegaia@gmail.com with photos of your article and find a solution.

Can I change a product to a different size or color?
We are not offering any changes at this time. If you are not sure what size, size, length of a pendant ... you would look better, check our measurement guides in the product descriptions, or consult us at our whasapp +34 609 673 679, or at our websyte www .camidegaia.com

This is not a common case, but there may be an error in the labeling, reference, or model of a product. If this is the case, contact us at elcamidegaia@gmail.com within one week of delivery. Include your order number and photos of the item in question and we will help you as soon as possible.
Thank you for trusting us and making your way between the two of us.